تکه هایی از این پایان نامه :

◄ فرسودگی گرمایی: طبق قانون تجربی با ºc10 افزایش دمای سیم پیچی استاتور عمر عایقی آن نصف  می گردد. پس اثر معمولی فرسودگی گرمایی ، آسیب پذیری سیستم عایقی می باشد.

ب ـ تنشهای ناشی از کیفیت نامناسب محیط کار : عواملی که باعث ایجاد این تنشهامی گردد به صورت زیر می باشد:

  • رطوبت
  • شیمیایی
  • خراش ( سائیدگی)[1]
  • ذرات کوچک خارجی

ج ـ تنشهای مکانیکی: عواملی که باعث ایجاد این تنشها می شوند به صورت زیر می باشند:

◄ ضربات روتور: برخورد روتور به استاتور باعث می گردد که ورقه های استاتور عایق کلاف را از بین ببرد و اگر این تماس ادامه داشته باشد نتیجه این می باشد که کلاف در شیار استاتور خیلی زود زمین  می­گردد و این به دلیل گرمای بیش از حد تولید شده در نقطه تماس می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

◄ جابجایی کلاف: نیرویی که بر کلافها وارد می گردد ناشی از جریان سیم پیچی می باشد که این نیرو متناسب با مجذور جریان می باشد ( F∝ ). این نیرو هنگام راه اندازی ماکزیمم مقدار خودش را دارد و باعث ارتعاش کلافها با دو برابر فرکانس شبکه و جابجایی آنها در هر دو جهت شعاعی و مماسی می­گردد.

Abrasion -1

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word