تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌.1‌         محاسبه پارامتر a مطابق با دقت هر فریم

همانگونه که پیش از این نیز گفته گردید، تخمین دقیق پارامتر­های ثبت و PSF ، در بازسازی تصویر HR بسیار با اهمیت می باشد. اما در کاربردهای واقعی، تخمین دقیق این پارامترها بسیار سخت می باشد. همچنین خطاهای هر فریم LR  نیز به ناچار با این سه نوع نویز درگیر هستند: نویز ماتی بدلیل تخمین نادرست PSF ، نویز ثبت بدلیل ثبت نادرست و نویز گوسی اضافه شده. این سه نوع نویز، سطوح مختلفی از خطاها را در هر فریم ایجاد می­کند. برای مثال در مرحله ثبت ممکن می باشد، تخمین دقیق­تری برای بعضی از فریم­ها نسبت به سایر فریم­ها بدست آید. علاوه براین،  PSFسیستم ممکن می باشد بین فریم­های مختلف به علت آشفتگی­های جوی در زمان­های مختلف، متفاوت باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای حل این مشکل، بعضی مقالات [80،69،79،68] ، از یک استراتژی انطباقی، متناسب با نوع معیار خطا، برای بدست آوردن حد آستانه مناسب بهره گیری کردند. در نتیجه برای هر فریم LR ، با در نظر داشتن قابلیت اطمینان آن، حد آستانه­ای را بدست آوردند. به این معنا که حد آستانه می­تواند بعنوان شاخصی برای سودمندی و اهمیت هر قاب بهره گیری گردد. فریم­ها با خطای بزرگتر سهم کمتری را در تصویر HR بازسازی شده دارند و آستانه کمتری برای آنها در نظر گرفته می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word