تکه هایی از این پایان نامه :

ج) مد ترمز

طی مد ترمز، سرعت قطار برای رسیدن به حدود سرعت پایین‌تر و همچنین برای توقف در ایستگاه‌ کاهش می‌یابد. الزامات بحرانی کنترل عملیاتی مد ترمز برای اطمینان حاصل کردن از این می باشد که سرعت قطار همیشه زیر یک حد سرعت باقی می ماند و همچنین قطار با سرعت صفر در ایستگاه متوقف می گردد. در مقالات برای مدل‌سازی مبنای زمانی، فرض شده می باشد که مد ترمز قطار بصورت یک طریقه ترمز با نرخ کاهش سرعت ثابت می‌باشد. با در نظر داشتن عملکرد سیستم، کنترل عملیاتی مد ترمز می‌تواند به دو حالت مختلف تقسیم می گردد: حالت اول، ترمز برای کاهش سرعت و رسیدن به حد سرعت پایین‌تر و حالت دوم، ترمز برای توقف درایستگاه. شکل6.4 طریقه ترمز به مقصود کاهش سرعت و دستیابی به حد سرعت جدید را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان در شکل 7.4 طریقه ترمز به مقصود توقف در ایستگاه را ملاحظه نمود. کنترل عملیاتی مد ترمز تا زمانیکه مسافت ترمز بحرانی[1] در دسترس نباشد، اقدام نمی‌کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Critical Braking Distance

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word