تکه هایی از این پایان نامه :

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- مطالعه انواع تنشهای وارد شونده بر ماشین القایی.. 3

1-2-1- تنشهای موثر در خرابی استاتور. 3

1-2-2- تنشهای موثر در خرابی روتور. 4

1-3 – مطالعه عیوب اولیه در ماشین های القایی.. 7

1-3-1- عیوب الکتریکی اولیه در ماشینهای القایی.. 8

1-3-2 عیوب مکانیکی اولیه در ماشینهای القایی.. 14

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2-مقدمه. 19

2-2-سابقه پژوهش. 19

3-2-مروری بر تحقیقات گذشته. 19

فصل سوم روش پژوهش

3-1-مقدمه. 24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1-1- اهمیت و مزایا 26

3-2 تئوری تابع سیم پیچی.. 27

3-2-1 تعریف تابع سیم پیچ.. 27

3-2-2- محاسبه اندوکتانسهای ماشین با بهره گیری از توابع سیم پیچ.. 31

3-3- شبیه سازی ماشین القایی.. 34

3-3-1- معادلات یک ماشین الکتریکی با m سیم پیچ استاتور و n سیم پیچ روتور. 36

3-3-1-1- معادلات ولتاژ استاتور. 36

3-3-1-2- معادلات ولتاژ روتور. 37

2-3-1-3- محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی.. 38

3-3-1-4- معادلات موتور القای سه فاز قفس سنجابی در فضای حالت.. 39

3-4- نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم. 43

3-5- مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف.. 45

3-6-نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور. 48

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه. 52

4-2- محاسبه ماتریس اندوکتانس … 53

4-3- محاسبه ماتریس اندوکتانس … 54

4-4- محاسبه ماتریس اندوکتانس ….. 54

4-5 مدلسازی اثر شیار. 56

4-6- نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم. 58

7-4- نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور. 60

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 63

پیوست ها 64

منابع. 66

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word