تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.1‌     آزمایش­ها

در این بخش، با انجام آزمایش­هایی بر روی داده­ی ساخته شده «فانوس دریایی» که از [72] گرفته شده می باشد، به مقایسه­ی عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم مطرح شده در [115] می­پردازیم. با بهره گیری از معادله (4-1)، مجموعه فریم­های کم وضوح  ساخته شده­اند [11]. تصویر رنگی اصلی در شکل 4‌-8(الف) نشان داده شده می باشد. آغاز این تصویر با یک پیکسل در جهت عمودی شیفت یافته می باشد. سپس به مقصود شبیه سازی اثرات PSF دوربین، هریک از باندهای رنگی این تصویر شیفت یافته را با یک فیلتر گوسی پایین گذر متقارن با اندازه 5×5 و با انحراف معیاری برابر یک، کانوال کردند. تصویر حاصل، با ضریب 4/1 در هر جهت نمونه­برداری می­گردد. فرآیند مشابه با بردارهای حرکت متفاوت در جهت­های عمودی و افقی، برای ایجاد 10 تصویر کم وضوح از تصویر اصلی بهره گیری شده می باشد. جابجایی افقی بین تصاویر کم وضوح بین 0 تا 75‌.0 پیکسل در شبکه­ی LR (0 تا 3 پیکسل در شبکه­ی HR) متغیر می باشد. همچنین، جابجایی عمودی بین تصاویر کم وضوح بین 0 تا 5‌.0 پیکسل در شبکه­ی LR (0 تا 2 پیکسل در شبکه­ی HR) متغیر می باشد. نویز گوسی به مقصود ایجاد SNR معادل 30 دسی­بل به تصاویر کم وضوح اضافه شده­ می باشد. نهایتا هریک از این تصاویر رنگی کم وضوح، بوسیله­ی فیلتر بایر نمونه­برداری می­گردد.

یکی از این تصاویر کم وضوح فیلتر شده با الگوی بایر، در شکل 4‌-8(ب) نشان داده شده می باشد. نتایج موزائیک زدایی کردن این تصویر با روش­های [123] و [125]، به ترتیب در شکل­های 4‌-9(الف) و (ب)  آمده می باشد. همانگونه که مشخص می باشد، هیچکدام از این روش­ها نتوانسته­اند عملکرد خوبی را در بازسازی تصویر داشته باشند، و رنگ­های مصنوعی شدیدی را تولید کرده­اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word