تکه هایی از این پایان نامه :

  • ایجاد بازار عمده فروشی برق

ایجادبازار عمده فروشی نیازمند تجدید ساختار در تولیدبرق یعنی ایجادشکاف درمالکیت نیروگاهها،ایجاد بهره برداری مستقل واعمال مقررات برای کنترل ونظارت برتجارت رقابتی می باشد.

بعداز تفکیک وظایف به تولید،انتقال وتوزیعباید انحصارافقی درتولیدشکسته شده وقیمت هابدون دخالت دولت توسط فشارهای رقابتی بین تولیدکنندگان وازطریق بازارعمده فروشی برق تعیین گردد.

  • تفکیک انحصارتولید
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای حفظ قیمت ها درسطح پایین وکارایی در سطح بالا،بایستی انحصارافقی درسطح تولید ازبین برود ودرضمن قوانین رقابتی موثری وجودداشته باشد تاامکان سوء بهره گیری ازقدرت بازار ازطریق راکدکردن سطح رقابت وافزایش قیمت ها دردوره ای خاص،ازتولیدکنندگان گرفته گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word