عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

2-7- کیفیت توان دربازار برق تجدیدساختار یافته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کیفیت توان یکی ازمسائل مهم دربازار برق تجدید ساختاریافته می باشد. تجدید ساختار که ناشی از حذف  نظارت دولت وخصوصی سازی می باشد سبب به وجود آمدن رقابت بین شرکت های مختلف تولید، توزیع، بازارهای خرده فروشی و…. شده می باشد.درساختارهای جدید بازار برق، مصرف کنندگان گزینه های مختلفی برای خریداری برق وانرژی از بازارهای خرده فروشی دارند.وجود بازارهای رقابتی نباید مانع دستیابی به سیستم برق مطمئن شوند، ازاین رو مشخص شدن نیازمندی ها واستانداردهای کیفیت توان بین سیستم های مختلف امری ضروری به نظر می رسد.برای این مقصود بایستی قراردادهایی بین شرکت های مختلف جهت رعایت استانداردهای کیفیت توان وجود داشته باشد. سپس برای اطمینان از رعایت شدن استانداردها عملکرد سیستم مورد ارزیابی قرارگیرد. همچنین برای عملکردهای خارج از این قراردادها، تعرفه وجریمه هایی بایستی تعیین گردد[8].

امروزه قابلیت اطمینان وکیفیت توان در کشورهای مختلفی که بازار برق تجدید ساختار یافته شکل گرفته می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.ارزیابی کیفیت توان وتکنولوژی های بهبود کیفیت توان در این تجارت بسیار مهم می باشد. مدل های جدید بازار برق  مستلزم وجود قراردادهایی بین شرکت های مختلف تولید، انتقال و توزیع برق می باشد. این قراردادها شامل قابلیت اطمینان، کیفیت توان، قیمت­ها و…. می­باشد. موسسه تحقیقاتی انرژی الکتریکیEPRI[1] شاخص هایی را جهت ارائه تصویر کاملی از عملکرد سیستم مشخص کرده می باشد. همه یابعضی از این شاخص ها می توانند به عنوان قراردادهایی بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و یا بین بخش های مختلف شبکه (مانند انتقال وتوزیع)، برای مطالعه عملکرد سیستم بهره گیری شوند.محدوده سیستمی که مورد ارزیابی قرار می گیرد بستگی به توافقاتموجود در قرارداد های بین بخش های مختلف شبکه دارد.این محدوده ها در شکل2-1 نشان داده شده

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word