تکه هایی از این پایان نامه :

  • مزایای مدل WCM

دراین مدل تعیین قیمت تولیدبرق (درشرایط افزایش ظرفیت ونوع سوخت)به عهده بازاراست. کارآیی اقتصادی بهبود می یابد وخطرات سرمایه گذاری از دولت به سرمایه گذاران خصوصی منتقل می گردد.اگرچه سرمایه گذار ممکن می باشد قبل از ساخت نیروگاه،درجستجوی یک قرارداد بلند مدت برای فروش برق باشد،لیکن با وجود یک بازار برق عمده فروشی چنین قراردادهایی ضروری نمی باشد.

ازمزایای این مدل رفع موانع مربوط به مقررات وایجاد رقابت در صنعت عرضه برق می باشد که این امر می تواند منافع اقتصادی واجتماعی را به همراه داشته باشد.

اغلب کشورهایی که تاحدودی موفق به اجرای خصوصی سازی برق شده اند،ازاین مدل بهره گیری می نمایند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word