تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    ترکیب تصاویر مبتنی بر تخمین Half-Quadratic

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن توضیحات مطرح شده در بخش3.1.1 ، بدنبال تابع نفوذی هستیم که در برابر خطاهای کوچک بصورت خطی و با بزرگ شدن خطاها به تدریج ثابت گردد. این تخمینگر بایستی به شدت محدب و بطور پیوسته دوبار مشتق پذیر باشد تا مسئه­ی حداقل رسانی خوش حالت[1] گردد. زنگ وهمکارانش [80] ، معیار خطایی که این نیازها را ارضاء می­کند، پیشنهاد کردند:

این معیار خطا، Half-quadratic  نامیده می­گردد، که a عددی مثبت می باشد. این تابع برای اولین بار در [111]، بعنوان تابع پتانسیلی که در آن a ثابت و برابر 1 بود مطرح گردید. با در نظر گرفتن a  بصورت پارامتری، می­توان این تابع را از حالت خطی به حالت شبه ثابت منتقل نمود. تابع ρ(x,α) در بازگردانی تصویر تخریب شده و مرکب با نویز گوسی، با موفقیت اقدام می­کند [112] . تابع نفوذ ψ(x,α) مشتق اول از ρ(x,α) نسبت به x می باشد :

این تابع، بایاسی که خطای ویژه روی حل دارد را مشخص می­کند. با ثابت ماندن پارامتر α زمانیکه x به حد کافی کوچک باشد ρ(x,α)≈x2/2 می باشد و زمانیکه x به حد کافی بزرگ باشد  خواهد گردید . منحنی نُرم L1 و L2 و تابع نفوذ متناظر آنها در شکل 3-3 رسم شده می باشد.

[1] یک مسئله در صورتی خوش حالت (well-posed) می باشد که: الف) یک جواب داشته باشد. ب) جواب آن منحصر بفرد باشد. ج) جواب با در نظر داشتن شرایط اولیه تغییر کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word