تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    مقاومت قطار

مانند هر وسیله نقلیه دیگر حرکت قطار نیز با تعدادی نیروی مقاومتی مخالفت می کند ]48 و 49[. مقاومت کلی روی یک مسیر هم تراز می‌تواند بصورت زیر اظهار گردد:

(4.4)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این ارتباط ، ،  و ثابت‌های تجربی متناسب با مقاومت چرخ، مقاومت مسیر و مقاومت آیرودینامیکی، جرم وسیله نقلیه، سرعت و  انحنای مسیر می باشد. جمله‌های ثابت در معادله (4.4) با بهره گیری از روش‌های تجربی بدست ‌آمده اند ]49[. معادله (5.4) نسخه ساده شده ای از معادله بالا می باشد البته با این فرض که  و باشد. انحنای مسیر راه‌آهن بوسیله جمله  نشان داده می گردد. این فاکتور در سرعت‌های کمتر از 200 km/h دارای تاثیر محدودی می باشد. در این معادله، از ثابت‌ها شامل اثر جرم و افزایش مقاومت ناشی از انحنای مسیر چشم پوشی شده می باشد.

(5.4)

در این ارتباط سرعت وسیله نقلیه بر حسب m/s و ضرایب A (kNB (kNs/m) و C (kNs2/m2) تمامی ثابت‌های ما برای تعیین مقاومت قطار هستند که به عنوان ضرایب دیویس[1] نیز شناخته می شوند.

[1] Davis

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word