تکه هایی از این پایان نامه :

تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis )

در روش همسویی کند از تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis) می‌توان جهت جداسازی یک سیستم قدرت بزرگتر به دو قسمت مختلف زمانی با دینامیکهای سریع و کند بهره گیری نمود. نوسانات فرکانس پایین بین گروههای ژنراتوری که از نظر الکتریکی بصورت محکم به هم متصل شده‌اند به عنوان مدهای کند که دارای اهمیت بیشتری هستند مطرح می‌گردند در حالی که از این دیدگاه دینامیکهای سریع دارای اهمیت کمتری بوده و فرکانسهای بالاتر بین ماشینها را نشان می‌دهند. فرض کنید که بتوان متغیرهای حالت یک سیستم قدرت از مرتبه  را با  عدد مد کند  و  عدد مد سریع  نشان دهیم که در آن ارتباط زیر مستقر می باشد [103].

(4-44)

در روش شبه حالت دائم فرض می گردد که تنها متغیرهای بکار رفته در مطالعات بلندمدت بردار  می باشد از اینرو معادلات سیستم مربوط به متعیر حالت  با  به معادلات جبری و غیرجبری تبدیل می شوند و در آن مدل شبه دائم سیستم به صورت زیر خواهند بود.

(4-45)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این مساله در قالب نظریه اختلالات ویژه با دو مقیاس زمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای تعریف پدیده‌های سریعتر یک متغیر جدید  معرفی می گردد و به صورت ارتباط (4-46) خواهد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word