تکه هایی از این پایان نامه :

2-10- مانیتورینگ وارزیابی کیفیت توان

قراردادهای کیفیت توان به تجهیزاتی جهت ارزیابی کیفیت توان تولیدی یا انتقالی نیاز دارد که این تجهیزات معمولا مستلزم ترکیبی از تجهیزات مانیتورینگ و تحلیل سیستم می باشد. آغاز بایستی مشخصات واستانداردهای کیفیت توان تعیین شوند سپس برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم و رعایت شدن استانداردها در کیفیت توان عملکرد سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. مشخص کردن عملکرد سیستم از مهمترین اهداف مانیتورینگ می باشد[10].

 

  • تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات مورد نیاز مانیتورینگ، بستگی به تغییرات کیفیت توانی که برای ارزیابی عملکرد سیستم به کار می رود، دارد. ارتباطات بین مانیتورینگ های گسترده کیفیت توان بر پایه دو روش زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) اینترنت معمولی، با بهره گیری از خطوط تلفن ومودم به خاطر قیمت و هزینه پایین آن وقابلیت اطمینان بالای آن.

ب) بهره گیری از اینترنت پرسرعت مانند ماهواره ها و…

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word