عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-7- تعریف ادغام رئوس (گوشه‌ها)

گراف معین  و جفت گوشه مجاور  را در نظر بگیرید، با تعریف بعنوان ادغام رئوس جفت راس  که با حذف  و جایگزینی هر شاخه به شکل با یک شاخه به شکل بدست می‌آید. در صورتی که این فرایند شاخه‌های موازیی را تولید کند تنها یکی از شاخه ها در گراف باقی می‌ماند همچنین هر خود حلقه نیز از گراف حذف می گردد.

5-8- حداقل درخت پوشا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک گراف متصل، غیر جهت‌دار و غیرمدور (مارپیچی ) یک درخت نامیده می گردد. درخت پوشا درختی می باشد که یک زیر گراف از  بوده و شامل تمامی شاخه‌های یک گراف باشد. در گرافهای وزندار، اغلب به دنبال درختی هستیم که دارای حداقل وزن کل در روی شاخه‌‌ها باشد که در واقع طوری می باشد که مجموع وزن کل روی شاخه‌‌ها حداقل باشد چنین درختی را درخت پوشای حداقل گویند.

5-9- درخت استینیر

به یک درخت متصل با حداقل وزن که یک مجموعه معین از گوشه ها را به هم متصل کند ترمینال گفته می گردد. درخت ممکن می باشد بدون ترمینال باشد. که بنام گوشه‌های استینیر و یا نقاط استینیر گفته می گردد. مساله درخت استینیر را می‌توان از مساله درخت پوشای حداقل از این لحاظ فرق داد که در دومی می‌توان برای کاهش هزینه یک درخت از اتصالات و یا نقاط میانی (واسط) نیز بهره گیری نمود. بعنوان مثال در شکل (5-2) برای یافتن مسیری با گوشه های 2، 4 و6 با حداقل هزینه یک درخت استینیر شامل گوشه‌های 2 ،4 ، 5 و 6 خواهد بود که در آن گوشه 5 یک نقطه استینیر می باشد. با وجود این یکدرخت پوشای حداقل دارای گوشه های 2 ،4 و 6 می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word