تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     الگوریتم‌های تکاملی در بهینه‌سازی یک‌هدفه و چند‌هدفه

به گونه کلی هر روش بهینه‌سازی تکاملی شامل سه فرآیند اصلی می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) یک دسته از راه‌حل‌های کاندید هست.

ب) تحت یک فرآیند انتخاب قرار می‌گیرد.

ج) بوسیله اپراتورهای تکاملی (معمولاً ترکیب و جهش) دستکاری می گردد.

با در نظر داشتن اینکه این فرآیند یک تکامل طبیعی می باشد، هر راه‌حل کاندید، یک فرد یا عضو نامیده می گردد و با این تفسیر یک مجموعه از راه‌حل‌های کاندید را یک جمعیت می‌نامند. هر عضو نشان دهنده یک راه‌حل ممکن یا یک بردار تصمیم می باشد. در فرآیند انتخاب که می‌تواند به هر دو صورت احتمالی[1] یا کاملاً قطعی[2] انجام گردد، افراد با کیفیت پایین از جمعیت حذف می شوند و در کنار آن افراد با کیفیت بالاتر باز‌تولید می شوند. هدف، تمرکز روی جستجو در بخش‌های خاصی از فضای جستجو می باشد. کیفیت یک عضو با در نظر داشتن معیار بهینه‌سازی بوسیله یک مقدار اسکالر که برازندگی نامیده می گردد، نشان داده می گردد. خاطر نشان می گردد که این کیفیت متناسب با توابع هدف و قیود مسئله می باشد. برای تعیین مقدار برازندگی یک عضو، آغاز بایستی آن عضو رمزگشایی گردد. در شکل3.3 این فرآیند برای عضو  نشان داده شده می باشد. تابع نگاشت m، فرآیند رمزگشایی برای رسیدن به بردار تصمیم  را نشان می‌دهد.

[1] stochastic

[2] deterministic

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word