متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مرور مدل­های انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار از دشوارترین و مهم­ترین تصمیمات کارفرما در پروژه های عمرانی می­باشد. هر پروژه عمرانی ممکن می باشد با شرایط بد و عدم اطمینان مواجه گردد و یک پیمانکار نامناسب احتمال تأخیرات، افزایش هزینه ها، کار و کیفیت پایین تر از استاندارد، مجادلات و حتی ورشکستگی را افزایش می­دهد (هاتوش و اسکیتمور،1997). برای پروژه های ساختمانی پیچیده و با اندازه ریسک بالا، رویکرد پایین­ترین قیمت پیشنهادی، گزینه ای سودمند برای روبرو شدن با مسائل انتخاب پیمانکار نمی­باشد، زیرا مالک بایستی ریسک بالای عدم موفقیت را متقبل گردد (Marzouk, 2006). در این شرایط رویکردی ترکیبی بایستی مورد توجه قرار گیرد، این رویکرد عواملی هم­زیرا قیمت پیشنهادی، عملکرد محتمل و مواردی همانند این را مدنظر قرار می­دهد. در سه دهه اخیر، روش های متفاوت بسیار زیادی به مقصود بهبود احتمال و اندازه موفقیت در پروژه های عمرانی در زمینه انتخاب پیمانکاران به کار گرفته شده اند.

هالت[1] (1966) رویکردی برای رتبه بندی پیمانکاران به وسیله تحلیل خوشه­ای[2] را ارائه نمود (هالت وهمکاران،1994؛ هالت،1997).

دیکمن (1981) تئوری کاربرد پذیری چند خاصیتی را برای یک مورد مطالعاتی در ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای قراردادهای Cost Plus به کار برد.

Nguyen (1985) تئوری مجموعه فازی را برای ارزیابی پیمانکاران بر اساس یک سری از پارامتر های تصمیم گیری به کار برد.

جاسلسکیس[3] و راسل[4] (1992) رویکردی به انتخاب پیمانکار از نقطه نظر تحلیل ریسک[5] را بنا نهادند؛ فوتیوس[6] و سوسن لیو[7] (1992) روشی بر اساس میانگین پیشنهادات در مناقصات رقابتی را مطرح کردند.

پونگ پنگ[8] و لیستون[9] به کاربرد ترکیبی از تابع مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی برای ارزیابی توانایی پیمانکاران در زمان مطالعه پیشنهادات تصریح کرده اند. ونگ[10] و همکاران (2001) بکارگیری شیوه تشخیص چند متغیره[11] را به مقصود بهبود و توسعه مدلی جهت رده بندی پیمانکاران برای معیارهای ویژه پروژه مورد کاوش قرارداده اند.

مدل تجمیع وزن دهی ابعادی[12] (DWA) به وسیله راسل و اسکیبنوسکی[13] ایجاد و توسعه داده گردید. رویکرد دیگری که توسط مهدی[14] و همکاران و تاپکو[15] ارائه شده می باشد از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای انتخاب پیمانکاران بهره گرفته می باشد.

[1]  Holt

[2] Cluster Analysis

[3] Jaselskis

[4] Russell

[5] Risk Analysis

[6] Photios

[7] Sou-Sen Leu

[8] Pong Peng

[9] Liston

[10] Wong

[11] Multivariate Discernmene Techniqe

[12] Dimentional Weighting Aggregation Model

[13] Skibniewski

[14] Mahdi

[15] Topcu

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد