سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربرد نتایج

پژوهش دارای نتایج مختلفی می باشد که بطور کلی در چند زمینه متفاوت می توان نتایج پژوهش را برشمرد.

1-ارائه راهکارهایی برای پراهمیت شدن بحث منابع انسانی در بانک  وسازمان ها.

2-ارائه یک سری توصیه ها جهت برگزاری دوره آموزشی مناسب بانیاز امروزی در راستای بهره گیری بهتر از توانمندی نیروی انسانی.

3-راهنمایی وکمک به مدیران بانک ها در ادارهبهترواستفاده بهتر از نیروی انسانی.

4-با بهره گیری از نتایج پژوهش می توان نقاط ضعف را شناسایی نمود ودر جهت ارتقائ عملکرد بهتر کارکنان سازمان قدم بر داشت.

 

1-6  قلمرو پژوهش :

1-6-1 قلمرو مکانی پژوهش

آن چه امروز مطالعه می گردد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد وعموما لازم می باشد خواننده ازگذشته وزمینه محیط  مورد تحقیقرآگاه باشد. این  آگاهی به او کمک می کند در خصوص فرضیه ها ونتیج برداشت های بهتری پیدا کنند(خاکی،157:1384 ) مطالعات وبررسی این پایان نامه درمحدوده شهراصفهان انجام گرفته می باشد  که کلیه شعب  شهری بانک  ملی اصفهان را شامل می گردد

 

  1-6-2 قلمرو زمانی 

قلمروزمانی پژوهش ازفروردین ماه 1391 تا دی ماه 1391 می باشد

 

1-6-3 قلمرو موضوعی

موضوع پژوهش با عنوان مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی در حیطه مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد