شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

18فعالیت ها و تأثیر های مدیریت منابع انسانی

تمام مدیران مجموعه ای از فعالیت ها را انجام می دهند که بعضی فعالیت ها جنبه اجرایی دارند که در اصطلاح به آنها فعالیت صنفی گفته می گردد و بعضی جنبه مشورتی و پشتیبانی دارند که به آن فعالیت های ستادی گفته می گردد . بعضی از صاحبنظران عقیده دارند که فعالیت های مدیریت منابع انسانی در بعد صفی منجر به انجام کارکرد های آن یعنی وظایف و در بعد ستادی منجر به برآوردن انتظارات دیگران از این مدیریت یعنی تأثیر های منابع انسانی خواهد گردید .

2-1-19فعالیت ها وظایف

الف) وظایف مدیریتی

این دسته از وظایف حالت عام داشته و بعضی از صاحب نظران از آنها تحت عنوان عناصر و یا اصول سازمان و مدیریت نام می برند . این وظایف عبارتند از :

برنامه ریزی،  سازماندهی،  هدایت،  کنترل

ب) وظایف عملیاتی

استخدام یا تدارک نیرو،  بهبود و پرورش نیروی انسانی،  جبران خدمات،  روابط کارکنان،  نگهداری کارکنان. جداشدن کارکنان از سازمان( سید جوادین ، 1385 : 18 – 15 )

به جای آنکه به مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان به صورت مجموعه وظایف جداگانه که هر یک مجموعه ای از فعالیت های خاص خود را در بر دارد ، بنگریم بهتر آن می باشد که آنها را در روابطی منظومه ای با یکدیگر در نظر بگیریم . بدین معنی که هر وظیفه را یک داحد به شمار آوریم که به ضرورت به هم پیوسته اند تا به تامین چهار هدف عمده مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی کار ساز یاری دهند :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد