متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‎ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1390). جامعه‎ی آماری این پژوهش در برگیرنده‌ی تمامی خبرگان در دو دسته، اعم از خبرگان در حوزه مدیریتی و خبرگان کارشناس آشنا با مبحث ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می باشد.

  • نمونه آماری

نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری می باشد که با مطالعه آن، پژوهش‎گر قادر می باشد نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، 1390). در این پژوهش، روش نمونه‎گیری هدفمند می باشد. زیرا‎که در این مرحله از خبرگان ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کمک گرفته می‎گردد تا در خصوص نهایی‎سازی معیارهای مؤثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی به اتفاق نظر برسند. در تصمیم‎گیری گروهی با بهره گیری از روش دلفی، تعداد خبرگان بایستی بین 10 تا 50 نفر باشد (تیورف[1]، 1970؛ به نقل از مولن[2]، 2003). از طرفی، کاوالی اسفورا و اورتولانو معتقد هستند که تعداد خبرگان بایستی بین 8 تا 12 نفر باشد (کاوالی اسفورا و اورتولانو[3]، 1984) اما فیلیپس این تعداد را بین 7 تا 12 نفر اعلام می‎کند (فیلیپس[4]، 2000؛ به نقل از مولن، 2003)؛ پس این پژوهش نیز تعداد خبرگان را 11 نفر درنظر می‎گیرد.

[1] Turoff, M

[2] Mullen, P. M

[3] Cavalli-Sforza, V and Ortolano, L

[4] Phillips, R

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد