سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

شاید مهمترین ویژگی مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،تأکیدی باشد که بر انسجام استراتژیک دارد که از بینش مدیریت و رهبری سازمان سرچشمه می گیرد و نیازمند تعهد کامل کارکنان به آن می باشد دیوید گست معتقد می باشد که هدف محوری مدیریت منابع انسانی استراتژیک رسیدن به انسجام و یکپارچگی استراتژیک می باشد ، بدین معنی که مسائل مدیریت منابع انسانی استراتژیک با طرح های استراتژیک به نحوی یکپارچه و متناسب باشند که از همبستگی و تناسب میان جنبه های مختلف مدیریت منابع انسانی استراتژیک اطمینان حاصل آید و مدیران صف ترغیب شوند تا هنگام تصمیم گیری ، مسائل مدیریت منابع انسانی استراتژیک را نیز مد نظر قرار دهند.کارن لگ(1989)[1] تصریح می ‌کند که یکی از موارد مشترک در تعاریف مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،این می باشد که بایستی میان سیاست های منابع انسانی و برنامه ریزی تجاری استراتژیک،یکپارچگی و هماهنگی ایجاد گردد.کیت سیسن (1990)[2] اظهار می ‌کند یکی از مشخصه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک که به کرات مطرح میشود ،تأکید و پافشاری بر انسجام و یکپارچگی میان سیاست های منابع انسانی با یکدیگر و همچنین با برنامه ریزی تجاری می باشد.جان استوری(1989)[3]اظهار می ‌کند:«تدوین سیاست های مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بایستی اساسأ در سطح استراتژیک انجام داد و بر توجه انسجام درونی مدیریت منابع انسانی استراتژیک تأکید ورزید».

[1] -Karen  leg

[2] -Sisin

[3] -John story

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد