متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

پژوهش آزمایشی

پژوهش توصیفی: شامل مجموعه روش‌ها‌یی می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌ها‌ی مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصمیم‌گیری باشد.

بیشتر تحقیقات علوم رفتاری و انسانی را می توان در زمره پژوهش توصیفی به شمار آورد که خود به دسته‌ها‌ی زیر تقسیم می گردد:

پژوهش پیمایشی: برای مطالعه توزیع ویژ گی‌ها‌ی یک جامعه آماری بکار می­رود.

پژوهش همبستگی: رایطه بین متغیر‌ها‌ بر اساس هدف پژوهش تحلیل می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش علمی: هدف آن، توصیف شرایط یا پدید ه‌ها‌ی مربوط به اقدام و عملیات را مشخص نمود و در بهبود آن کوشید.

مطالعه موردی: پژوهشگر مطالعه موردی به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنیه‌ها‌ی بی­شمار مطالعه می­کند.

پژوهش علی- مقایسه ای: به تحقیقاتی اطلاق می­گردد گه در آن پژوهشگر با در نظر داشتن متغیر وابسته به مطالعه علل احتمالی وقوع آن می­پردازد. این پژوهش کوشش دارد که از معلول به علت احتمالی پی ببرد.

پژوهش آزمایشی: به مقصود برقراری ارتباط علت و معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌ها‌ی آزمایشی بهره گیری می­گردد. ویژگی‌ها‌ی این نوع پژوهش آن می باشد که متغیر‌ها‌ی مستقل دستکاری می­شوند سایر متغیر‌ها‌ بجز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می­گردد و گواه مورد نظر قرار می­گیرند و از طریق آنها تفاوت‌ها‌ی میان آزمودنی‌ها‌ کنترل می­گردد.

نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی می باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، پژوهش حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه