متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • روش انجام پژوهش

مهم­ترین ویژگی یک مطالعه و مطالعه علمی، روش پژوهش و به­عبارت دیگر نحوه گرد آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها‌ می­باشد. به گونه کلی روش پژوهش شامل مجموعه ای از شیو ه‌ها‌ و تدابیری می باشد که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به­کاربرده می­گردد و به گونه دقیق­ترروش پژوهش به سه چیز اطلاق می­گردد.

مجموعه طرقی که بشر را به کشف مجهولات و حل معضلات هدایت می­کنند.

مجموعه قواعدی که هنگام مطالعه و پژوهش واقعیات بکار می­طریقه.

مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می­رساند.

بدین ترتیب ملاحظه می­گردد روش، لازمه دانش می باشد و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست و اعتبار دستاورد‌ها‌ی هر دانش نیز وابسته به روش یا روش‌ها‌یی می باشد که در آن مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

براساس هدف، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، توسعه ای و کاربردی تقسیم می­شوند (خاکی،1379: دانایی فرد وهمکاران، 1383).

پژوهش بنیادی (پایه ای): هدف اساسی این نوع پژوهش آزمون نظریه‌ها‌، تبیین روابط بین پدید ه‌ها‌ وافزودن دانش در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات بنیادی، نظریه‌ها‌ را مطالعه کرده، آنها را تأیید، تعدیل ویا رد می­کند. با تبیین روابط میان پدیده‌ها‌ پژوهش بنیادی به کشف قوانین واصول علمی می­پردازد بااین اهداف، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانسته‌ها‌ی موجود در باره اصول وقوانین علمی می باشد. این نوع تحقیقات نتیجه­گرا بوده ودر ارتباط با نیازهای تصمیم‌گیری انجام نمی­گردد (بازرگان،1380).

پژوهش کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت عملی دانش هدایت می­گردد (بازرگان،1380; اسکاران،1381).

پژوهش وتوسعه: فرایندی می باشد که به مقصود تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی انجام می­گردد. هدف اساسی این تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه‌ها‌، طرح­ها وامثال آن می باشد به­طوری­که آغاز جایگاه نامعین خاص مشخص شده و بر اساس یافته‌ها‌ی پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین می­گردد (بازرگان،1380).

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داد ه‌ها‌ی مورد نیاز (طرح پژوهش) می توان به دسته‌ها‌ی زیر تقسیم نمود:

پژوهش توصیفی

پژوهش آزمایشی

پژوهش توصیفی: شامل مجموعه روش‌ها‌یی می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌ها‌ی مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصمیم‌گیری باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد