سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

8 تعاریف نظری واژه ها

 

1-8-1 -مدیریت منابع انسانی: مدیریت انسانی در واقع جنبه انسانی مدیریت می باشد و مهمترین عامل در ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان به شمار می رود . مدیران منابع انسانی کسانی هستند که مسائل مربوط نیروی انسانی یک سازمان را در تامین یا تحقق هدف های سازمان و کارکنان آن پیگیری و اجرا می کنند .   ( ابطحی ، 1385 : 8 – 7 )

 

1-8-2- عملکرد : عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیّت کارکرد . پس، عملکرد سازمانی یک سازه کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002 :8) ارائه شده می باشد:   (( فرآیند تبیین کیفیّت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛  و  2) اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی می باشد(رهنورد،1387:  45) .

1-8-3 -مدیریت عملکرد : مدیریت عملکرد فرآیندی می باشد برای اندازه گیری وارزیابی نتایج وبازده فعالیّت ها درقالب عملکرد که با معیار انتظارات اظهار می شوند وبه شکل اهداف مورد مقایسه قرارمیگیرند. (اعرابی،مهدیه ،90:1390)

 

1-8-4 -عملکرد مالی :

به عنوان یکی از سنجه های اثربخشی سازمانی،درجه یا میزانی می باشد که سازمان به هدف های مالی ذینفعان در راستای افزایش اموال و ثروت آنان توجه می کند (خداداد حسینی ودیگران، 33:1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد