متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • ابزار گردآوری داده‏ها

باتوجه به توضیحات بالا، سه نوع پرسشنامه توزیع گشت. هدف از توزیع پرسشنامه‎ی اول، شناسایی و رسیدن به اتفاق نظر درمورد معیارهای مؤثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی بوده‎می باشد. این پرسشنامه در مجموع دارای 36 سؤال (3 سؤال جمعیت‎شناختی و 33 سؤال درخور معیارها) بوده‎می باشد. پرسشنامه نوع دوم برای استخراج وزن معیارهایی می باشد که در مرحله اول (خروجی پرسشنامه نوع اول) طراحی و مورد بهره گیری قرار گرفت. پرسش­نامه نوع سوم برای ارزیابی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه با در نظر داشتن شاخص­ها می­باشد.

  • روایی و پایایی پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهم­ترین جنبه‌ها‌ی هر پژوهش، مناسب بودن ابزار اندازه گیری آن می باشد؛ زیرا اطلاعات و داده‌ها‌ی لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نهایی بوسیله ابزار اندازه گیری به دست می­آید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه می باشد برای سنجش اندازه مناسب بودن ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) دو مولفه سنجیده می­گردد.

روایی تعیین می­کند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می­گیرد به اظهار دیگر روایی به ما می­گوید که آیا مفهوم واقعی (آن چیز که مدنظر بوده می باشد) را اندازه می گیریم؟

آزمون‌ها‌ی روایی را در سه گروه دسته بندی کرده اند که عبارتند از:

روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه (سکاران، 1380)

روایی محتوا: اطمینان می­دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌ها‌ی مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. هر قدر عناصر مقیاس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بیشتر در بر گیرند روایی محتوا بیشتر خواهد بود، به اظهار دیگر روایی محتوا نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته می باشد روایی ظاهری، یک شاخص ابتدایی و حداقل برای روایی محتوا به شمار می­آید. این نوع روایی نشان می­دهد که عناصر مورد سنجش به گونه ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم را دارند.

روایی وابسته به معیار، عبارت می باشد از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در جایگاه­های خاص (سرمدودیگران،1378).

روایی سازه: اعتبار سازه یک ابزار اندازه­گیری، نمایانگرآن می باشد که ابزار اندازه­گیری تا چه حد اندازه یک سازه یا خصیصه­ای را که مبنای نظری دارد می­سنجد.

مقصود از قابلیت اعتماد پرسشنامه، اندازه سازگاری نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در یک محیط نسبتا مشابه با محیط قبلی می باشد. هرچقدر اندازه سازگاری بیشتر باشد پایایی پرسشنامه بیشتر خواهد بود، به­عبارت دیگر پایایی یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد