سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش :

روش  این پژوهش  توصیفی- همبستگی می باشد که به شکل میدانی و با بهره گیری از  پرسشنامه انجام می گردد. این پژوهش ازآنجایی که به مطالعه وارزیابی اثرات مدیریت منابع برعملکردمالی می پردازددرقلمروتحقیقات توصیفی قرارداردوازآنجایی که ارتباط بین متغیرهارابررسی می کندازنوع همبستگی می باشدزیرامطالعه ارتباط بین متغیرهابه وسیله تجزیه وتحلیل همبستگی انجام می گیرد.

 

1-8- محدودیت های پژوهش

پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش و پژوهش علمی – عملی، با موانع و محدودیتهایی روبه‌رو بوده‌ می باشد. دسته‌ای از این محدودیتها جنبه درونی و بعضی دیگر جنبه بیرونی مسأله را شامل می گردد. بعضی از محدودیت های پژوهش به تبیین زیر می باشند.

1- جدید و نو بودن موضوع مورد مطالعه و فقدان تحقیقات مشابه داخلی و کمبود و غیر قابل دسترس بودن تحقیقات خارجی.

2- خاص بودن جامعه آماری مورد نظر این پژوهش و پراکندگی جامعه آماری

3- عدم  همکاری وعدم اشتیاق تعداد زیادی از آزمودنیها برای تکمیل پرسشنامه (به دلایلی همچون زیاد بودن تعداد سئوالات، تجربه‌های قبلی آنان از تحقیقات انجام شده و … ) به عنوان متغیرهای کنترل نشده و مداخله­گر که می‌تواند نتایج پژوهش را تحت ‌تأثیر قرار دهد. هر چند محقق کوشش نمود برای رفع این مشکل، مدیران را به پاسخگویی صادقانه تشویق نماید و در عوض نتایج پژوهش بطور فردی در اختیار آنها قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- محدودیتهای مالی، اداری، اجرائی.

5- محدودیتهای کتابخانه‌ها و مراکز مطالعه کتابخانه‌ای که این امر موجب اتلاف وقت ‌زیاد شده می باشد.

6- فقدان دسترسی مناسب به سایت ها و مراکز مهم اطلاعات الکترونیک در محیط دانشگاه. پژوهشگر برای رفع این مشکل از دانشگاه های اصفهان و تهران بهره برده می باشد.

7 عدم اطلاع وآگاهی کافی بعضی مدیران از متغیرهای پژوهش وشاخص های مالی

8 مفقود شدن بعضی پرسشنامه های توزیع شده در شعب بانک ها  که پس از چندین بار مراجعه این قضیه مشخص می گردید وباعث  اتلاف زمان زیادی می گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد