عنوان کامل پایان نامه : تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف[7]

وقتی خطای حلقه به حلقه در یکی از فازهای استاتور رخ می دهد ، مقاومت واندوکتانس مربوط به آن فاز تغییر می کند و درنتیجه ماتریسهای مقاومت واندوکتانس استاتور تغییر پیدا می کند .جهت شبیه سازی خطای حلقه به حلقه، در آغاز ساده ترین حالت را که کلاف فقط یک دور دارد در شکل (1-3 )‌ نشان داده شده می باشد. دیاگرام سیم بندی یک فاز با سه کلاف متحد المرکز[1] یک دوری را نشان می دهد . فرض می گردد که اتصال کوتاه کلاف به کلاف بین نقاط b,a  همانطور که در شکل نشان داده شده می باشد اتفاق افتاده باشد .

واضح می باشد که مسیر جریان گردشی (  ) همانطور که در شکل ( 1-3 ) نشان داده شده می باشد ، بسته می گردد . برای تحلیل می توان مسیر A-X را به دو مدار تقسیم نمود که در یکی از مدارها جریان فاز ( I  ) و دردیگری جریان (  ) جاری می باشد ، این دو جریان یعنی جریان فاز و جریانی که در اتصال کوتاه جاری می گردد ، MMF های مخالف هم تولید می کنند . زیرا طبق قانون لنز جریان (  ) درجهتی جاری می گردد که با عامل به وجود آورنده اش که MMF  اصلی ناشی از جریان فاز می باشد مخالفت می کند . لذا  اتصال کوتاه های داخلی باعث کاهش MMf  در نزدیکی حلقه های اتصال کوتاه خواهد گردید . هنگامیکه خطای اتصال کوتاه رخ می دهد ، اولاً تعداد دور سیم پیچی فاز کاهش می یابد و لذا MMF نسبت به حالت سالم کمتر خواهد گردید. ثانیاً MMF ناشی از جریان اتصال کوتاه، مخالف MMF ناشی ا زجریان سیم پیچی فاز اصلی می گردد. به عنوان یک نتیجه MMF سیم پیچی فاز با به وجودآمدن اتصال کوتاه داخلی تغییرمی کند و اندوکتانس متقابل بین آن فاز و همه مدارهای دیگر در ماشین تغییر پیدا می کند . بعلاوه یک فاز جدید که فاز اتصال کوتاه شده D  نامیده می گردد، به مجموعه سیم بندی ماشین اضافه می گردد. این فاز تماس رسانایی با فازهای دیگر نداشته اما با مدارهای روی استاتور و روی روتور بطور متقابل کوپل می شوند . فاز جدید D بصورت یک مدار مستقل با جریان خطای ( )  اقدام می کند. شکلهای زیر این مدار مستقل را به ترتیب در اتصال ستاره و اتصال مثلث سیم پیچی استاتور نشان می دهد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word