عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-4- اتصال (Connectivity)

گراف  را متصل گوییم در صورتی که برای هر جفت  از گوشه ها یک مسیر  و موجود باشد. اگر این طور نباشد گراف را منفصل ( گسسته ) گویند.

یک گراف بدون چرخش (غیر مارپیچی ) را یک جنگل (Forest) گویند و یک گراف متصل بدون مارپیچ را یک درخت (Tree) گویند.

5-5- گراف جهت دار

یک گراف جهت دار یک سه تایی از مجموعه گوشه ها ، لبه ها  و یک تابعی می باشد که هر کدام از زوج مرتب های شاخه ها را مشخص می کند. بری هر شاخه ،  را ته و  را سر شاخه گویند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-6- تعریف حداقل کات‌ست

یک مجموعه جدا (باز) از یک گراف متصل  یک زیر مجموعه از شاخه های  می باشد به طوری که پس از حذف ، گراف باقیمانده دیگر متصل نباشد. این مجموعه از شاخه‌ها را کات‌ست گویند. برای یک گراف معین ، یک زیر مجموعه از شاخه های  یک ‌کات‌ست حداقل می باشد تنها و تنها اگر حذف تمامی شاخه ها در، آن را به دو غیر از که هر کدام خود متصل هستند تقسیم کند. چنین کات‌ستی را کات‌ست صحیح نیز می‌گویند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word