عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

  • قرادادهای بین شرکت های توزیع وانتقال

الف) تنظیم ولتاژ، نامتعادلی، فلیکر

مشخصات حالت پایداری ولتاژی که توسط سیستم انتقال تحویل داده می گردد، بایستی تشریح گردد.مسئولیت ها برای تنظیم ولتاژ بین دو شرکت بایستی مشخص گردد.سیستم انتقال مسئول کلیه سطوح فلیکر در ولتاژ می باشد. با این تفاصیل، شرکت های توزیع در مورد کنترل نوسان بار مسئولیت دارند. این مورد برای قراردادهای بین شرکت های انتقال ومصرف­کنندگان کوره های قوس الکتریکی بزرگ بسیار مهم می باشد.

ب)  اعوجاج هارمونیک

شرکت­های انتقال مسئول کیفیت توان انتقالی هستند.شرکت­های توزیع یا مصرف­کننده­های نهایی، مسئولیت هارمونیک های جاری شده در شبکهبه علت بهره گیری از بارهای غیرخطی را برعهده دارند.

ج) ولتاژهای گذرا

قابل ذکر می باشد که بانک های خازنی در سطح انتقال برای حفظ ولتاژ سیستم، پایداری آن و همچنین برای بهبود توانایی انتقال به کار می طریقه. کلیدزنی این بانک های خازنی ولتاژهای گذرایی ایجاد می­کند، که بر روی سیستم های توزیع ومصرف کننده هایی که دارای بارهای حساس یا بزرگ می باشند، تأثیر می­گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word