عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    ارزیابی استحکام روش پیشنهادی پیش روی پرتی­ها

در آزمایش سوم، مقاومت روش پیشنهادی را در برابر پرتی مطالعه می­کنیم و با مقایسه با سایر روش­ها، عملکرد موثرتر روش پیشنهاد شده را توجیه خواهیم نمود. برای شبیه سازی اثرات پرتی­ها ما نویز فلفل و نمک را با سطوح 5%و 10% و 20% به فریم­های کم وضوح اضافه خواهیم نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قسمت اول این آزمایش، سطوح متفاوت نویز را به نیمی از فریم های کم وضوح اضافه کرده و با در نظر داشتن مقدار PSNR بدست آمده، به مطالعه عملکرد روش­های مطرح شده در آزمایش قبل می­پردازیم. آغاز با بهره گیری از معیار L2 و تنظیم تیخونوف به بازسازی تصویرHR می­پردازیم. همانگونه که در شکل 3-11(الف) نظاره می­گردد، این روش پیش روی پرتی ها در تمامی سطوح غیر مستحکم بوده و کمترین مقدار PSNR دارد. روش­های معیار L1 و تخمینگر Huber با تنظیم کننده BTV ، نسبت به معیار L2 مقاوم­تر هستند. اما با افزایش سطح نویز عملکرد این روش­ها نیز با در نظر داشتن مقادیر PSNR حاصل شده کاهش می­یابد. نهایتا روش مطرح شده در بخش 3.2 را با بهره گیری از استراتژی تطبیقی در [80] و روش پیشنهادی در بخش 3.1.2.1 پیاده­سازی می­کنیم. همانگونه که نظاره می­گردد، این دو روش در سطوح متفاوت نویز عملکرد ثابتی دارند و بالاترین مقدار PSNR را ایجاد می­کنند. پارامترهای تنظیم شده در این  حالت λ=0.08، α=0.4، P=2، β=2 و c=8 می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word