عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

خرید وفروش برق به دوصورت انجام می گیرد:

  • قراردادهای دوجانبه بین مشارکت کنندگان مستقل
  • یک مکانیزم ازقبل مشخص شده توسط بازاریکپارچه برق که لزوماً به عنوان یک قراردادچندجانبه بین تمام شرکت کنندگان در بازارمی باشد.

درمعاملات دوجانبه عرضه کننده ها ومصرف کننده ها به طورمستقل معامله می کنند ومیزان تولید ومصرف وشرایط مالی رابدون دخالت ISO تعیین می کنند.وقتی مصرف کنندگان ارزانترین تولیدکننده ها راانتخاب می کنند،کارایی اقتصادی ارتقا می یابد.اماویژگی های یکسان شبکه های انتقال برق به کارگیری این مدل رامشکل می کند.معضلات ایجادشده بدلیل فقدان هماهنگی بین معاملات مستقل،به تجاوزونقض محدودیت های شبکه از قبیل تراکم وتلفات سیستم انتقال منجر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درواقع برای مدیریت تراکم،بهره بردارسیستم می تواند اهداف متفاوتی را بکاربرد.این اهداف ازیک فرمولاسیون حداقل هزینه شروع شده وتا روشی که منجربه حداقل تغییرات ممکن زمانبندی ها می شودرادربر می گیرد.

معاملات چندجانبه حالت تعمیم یافته معامله دوجانبه می باشد.این الگوی عملیاتی به مصرف کنندگان وعرضه کننده هااجازه می دهدتابه دنبال سودخودباشندضمن این که بهره بردار مستقل سیستم ایمنی شبکه راتضمین می نماید.موضوع مسلم این می باشد که متناسب کردن معاملاتی که 3گروه یا بیشتردر آن درگیرباشند برای کاهش تراکم یاتضمین ایمنی عملیات،حیاتی می باشد.دراین مدل حداقل تأثیر به ISOداده می گردد، زیرا هیچ اطلاعاتی در ارتباط با هزینه هایافعالیت های مالی نخواهدداشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word