عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

2-8- ملزومات قراردادهای کیفیت توان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ملزومات قراردادهای کیفیت توان به مشخصات سیستم بستگی دارد.موارد زیر نمونه هایی از این ملزومات هستند که بایستی در قراردادهای کیفیت توان منظورشوند:

  • قابلیت اطمینان بخش های مختلف فعال در شبکه
  • شاخص های عملکرد شبکه
  • سطح توقعات از عملکرد سیستم
  • جریمه برای عملکردهای خارج از سطوح استاندارد یاتوقعات
  • روش های اندازه گیری ومحاسبه برای تایید صحت عملکرد
  • مسئولیت های هر کدام از طرفین قرارداد در رسیدن به عملکرد مطلوب[9]

2-9- قراردادهای بین شرکت های مختلف

قراردادهای متفاوتی برای تعیین مسئولیت ناشی از پدیده های کیفیت توان بین بخش های مختلف شبکه منعقد می گردد. در هر کدام از این قراردادها وظیفه طرفین در بهبود شاخص­های کیفیت توان مشخص شده می باشد. این قراردادها را می توان به 4 بخش تقسیم بندی نمود[9]:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word