تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    جمله­ی وفاداری

این جمله، فاصله بین تصویر با وضوح بالا و تصاویر کم وضوح اصلی را اندازه­گیری می­کند. روش­های بهره گیری شده در پیاده­سازی جمله­ی وفاداری در بخش 3.1 به گونه کامل مطرح گردید. در الگوریتم [115]، از نرم L1 جهت اندازه­گیری این فاصله بهره گیری شده می باشد. اهمیت مقاوم سازی در حوزه­ی رنگ، به دلیل ایجاد رنگ­های مصنوعی که ممکن می باشد به دلیل تخمین اشتباه رخ دهد، بسیار با اهمیت می باشد. مواردی مانند خطاهای مرحله­ثبت و یا نویزهایی که به گونه ناخواسته وارد سیستم می­گردد، باعث ایجاد مصنوعات رنگی شدیدی در تصویر نهایی می­گردد. همانگونه که در فصل پیش نیز اثبات گردید، بهره گیری از معیار Half-Quadratic مبتنی بر استراتژی تطابقی برای هر فریم، بازسازی قدرتمندی را در برابر خطاهای ثبت و یا پرتی­ها دارد. بر این اساس، با اعمال این معیار بروی هریک از کانال­های رنگی به گونه مجزا، می­توانیم الگوریتم نهایی را در برابر هرگونه خطایی که ممکن می باشد باعث ایجاد رنگ­های اشتباه گردد، مقاوم سازیم. با در نظر گرفتن مدل سیستم در معادله (4-1)، ترم وفاداری برای تصاویر رنگی را بصورت زیر تعریف می­کنیم:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • (4-1)

که پارامتر a برای هر فریم و برای هر سه کانال رنگی، بصورت جداگانه محاسبه می­گردد، و ، فریم­های خام ورودی در هریک از باندهای رنگی هستند (فریم­هایی کم وضوح پس از فیلتر رنگی).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word