عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

4-5-روش زیرفضای Krylov

همانطور که اظهار گردید در بسیاری از موارد تنها نیاز به تعیین یک سری از مدهای سیستم در یک بازه فرکانسی کوچک و معین می باشد. به بیانی دیگر در این موارد تنها یک طیف خاص از فرکانسها در حول یک فرکانس معین مدنظر می باشد. روش زیر فضای Krylov یک روش توانا در این زمینه می‌باشد که در این پژوهش نیز از این روش برای تعیین مدهای بین ناحیه‌ای سیستمهای قدرت بهره گیری گردیده می باشد. این روش در بخش زیر به صورت مفصل اظهار شده می باشد.

در این پژوهش روش تطبیق گشتاورها بر اساس تصویر سازی آن در زیر فضای Krylov جهت کاهش مرتبه سیستمهای قدرت به هم پیوسته و محاسبه مدهای بین ناحیه ای آن ارایه شده می باشد. هدف دیگر این پژوهش نشان دادن این مساله می باشد که بردارهای پایه زیر فضایKrylov  با تصویر یک سیستم قدرت خطی شده برای دستیابی به ژنراتورهای همسو مورد بهره گیری قرار گیرد. توانایی روش Krylov در این می باشد که می تواند تنها فرکانسهای خاص مورد نیاز یک سیستم را محاسبه کرده و زمان محاسباتی آن را که برای بسیاری از موارد مانند جزیره‌سازی ضروری می باشد کاهش دهد. در سالهای اخیر مطالعات گسترده‌ای در زمینه محاسبات ماتریسهای بزرگ و با ابعاد وسیع انجام یافته می باشد. یک دسته از این روشهای کلاسیک به روشهای زیر فضای Krylov معروف می باشد. که برای عملیات ماتریسی بزرگ مناسب تشخیص داده شده می باشد. دلیل آن این می باشد که تنها با عملیات ضرب ماتریسی قابل اعمال بوده و از اینرو می‌توان خواص اسپارسی سیستم اصلی را حفظ نمود. روش Arnoldi که زیر مجموعه ای از این روشها می باشد یکی از روشهای توسعه‌یافته روش تکرار زیر فضاها می باشد و از آن برای محاسبه همزمان  تا از  مقادیر ویژه ماتریس بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word