تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5 مدلسازی اثر شیار

معمول ترین عاملی که باعث به وجود آمدن فاصله هوایی نایکنواخت و نامتقارن می گردد، وجود شیار در سطوح استاتور و روتور می باشد. بجز بعضی از ماشین های قطب برجسته که سیم پیچی به دور قطب های ماشین انجام می گیرد، در بقیه ماشین های الکتریکی، سیم پیچها در شیارهایی که به همین مقصود تعبیه می شوند قرار داده می شوند. تغییر فاصله هوایی در مسیر شار عبوری، باعث تغییر رلوکتانس مسیر شار و تغییر چگالی شار مغناطیسی می گردد. با در نظر داشتن اینکه چگالی شار مغناطیسی در بالای شیارها نسبت به بالای دندانه ها دارای تغییر می باشد، لذا رلوکتانس و در نتیجه فاصله هوایی موثر بالای شیار نیز متغیر می باشند. تابع فاصله هوایی بدست آمده برای همه شرایط بدون تغییر می ماند و برای تمام شیارهای ماشین یک تابع واحد بکار می رود. نتیجه شبیه سازی اثر شیار بر روی اندوکتانس های محاسبه شده در فصل قبل بصورت زیر حاصل شده می باشد.

شکل شماره4-3 تغییرات اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به جایگاه روتور و تغییرات اندوکتانس خودی مش 1 روتور و فاز a استاتور نسبت به جایگاه روتور در شرایط بدون در نظر گرفتن اثر شیار را نمایش می دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word