عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

روش تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis)

در روشهای فوق تحلیل مدال سیستم با مدل خطی شده صورت می‌گیرد. این نوع تحلیل در سیستمهایی که دارای دینامیکهای ساده‌تری باشند کاملا قابل قبول می باشد. اما سیستمهایی که دارای دینامیکهای پیچیده و بغرنجی هستند نیازمند تحلیل مدهای سیستم با روشهای بهتری می‌باشند. یکی از این روشها تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis) می باشد [106-102]. از روش تحلیل شکل نرمال در سیستمهای قدرت جهت محاسبه مدهای سیستم در حالت غیر خطی و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر بهره گیری می‌‌گردد. در طول دهه گذشته این روش جهت ارزیابی و تحلیل کمی و عددی برهم‌کنش متقابل و غیرخطی مدهای سیستمهای قدرت توسعه زیادی یافته می باشد. بعضی از کاربردهای این روش شامل طراحی سیستمهای کنترلی و مطالعه بهتر الگوی جداسازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته با تعیین دقیقتر مدهای بین ناحیه‌‌ای می باشد. این روش با بسط معادلات دیفرانسیل سیستم با بهره گیری از سری تیلور حول یک نقطه تعادل تا مراتب بالاتر انجام می‌گیرد. معادلات دیفرانسل خطی شده سیستم که شامل درجات با جملات بالاتر نیز هستند طوری تبدیل می‌گردند که معادلات در مختصات مدال نوشته شده و معادلات خطی شده به صورت قطری در می‌آید. ضرایب جملات درجه دوم در مختصات مدال عبارتند از  که در آن ، و  اندیس هایی از 1 تا  می باشند که در آن  تعداد متغیرهای حالت می باشد. با این کار معادلات دینامیکی غیرخطی به صورت معادلات دینامیکی خطی و تا مرتبه بالاتر ( بعنوان مثال مرتبه دوم و یا سوم) تبدیل می‌گردند. درجات بالاتر در واقع اظهار کننده تاثیر متقابل مدها بر یکدیگر می‌باشند که در حالت خطی‌سازی سیستم تا مرتبه اول حذف می‌گردند. اندازه های جملات مرتبه دوم یعنی  در تبدیل غیرخطی برای اندازه‌گیری و تعیین اثرات متقابل غیرخطی بین مدها بهره گیری می‌گردند. ضرایب مقادیر  از ضرایب  با بهره گیری از ارتباط (4-10) بدست می آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word