تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی ماشین القایی[7]

مشخصات ماشین القایی شبیه سازی شده:

موتور مورد نظر جهت شبیه سازی یک موتورhp3 ، 460 ولت، 4 قطب و سه فاز می باشد، که دارای فـرکانس کاری 60 هرتز می باشد. سیم پیچ استاتور این ماشین به صورت گسسته و پله ای بوده و دارای 36 شیار برای استاتور می باشد. بر اساس این فرضیات شکل تابع دور و تابع سیم پیچی این ماشین به صورت شکل (3-6) خواهد بود.

این ماشین، یک ماشین قفس سنجابی می باشد. توزیع سیم پیچی روتور ماشین القایی قفس سنجابی  را مانند حالتی که به تعداد میله های روتور دارای سیم پیچ متمرکز موازی می باشد در نظر می گیرند. تابع سیم پیچی در نظر گرفته شده به صورت شکل (3-7) خواهد بود. در این ماشین نمونه تعداد میله های روتور 28 میله  می باشد.  زاویه بین دو میله مجاور هم در روی روتور می باشد.

(الف)                                                                        (ب)

شکل3- 6(الف) تابع دور فاز a استاتور(ب) تابع سیم پیچ فاز a استاتور[7]

شکل زیر تابع سیم پیچی در نظر گرفته شده برای حلقه اول روتور را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل3- 7تابع سیم پیچی حلقه اول روتور[7]

برای یافتن توابع دور فازهای b و c از روی تابع دور فاز a بصورت زیر اقدام می کنیم:

تابع دور فاز a با اندازه (  3) (1f-)به سمت راست انتقال داده می گردد . در این عبارت f شماره فاز و  زاویه دو شیار متوالی استاتور و بر حسب رادیان می باشد. همچنین برای یافتن تابع دور حلقه های دیگر روتور کافی می باشد که تابع دور حلقه اول روتور به اندازه  به سمت چپ انتقال داده گردد. در این عبارت  شماره حلقه روتور، α زاویه ین دو میله مجاور روتور بر حسب رادیان می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word