تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    پیاده­سازی روش پیشنهادی روی تصاویر واقعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آزمایش چهارم، عملکرد الگوریتم پیشنهادی را روی داده­های واقعی ارزیابی می­کنیم. برای این مقصود از داده «متن» گرفته شده از [72]، و داده کنترل ترافیک بهره گیری کرده­ایم. در این حالت، تمامی پارامترهای مورد نیاز برای مدل، نظیر PSF و جابجایی بین فریم­های کم وضوح برای ما مجهول می باشد و نیاز به تخمین این پارامترها داریم. به مقصود تخمین پارامترهای ثبت، روش پیشنهاد شده در [48] را پیاده­سازی نمودیم. در این روش از رویکرد همبستگی فاز که به عنوان روشی قوی در تخمین شیفت­های کسری می باشد، بهره گیری شده می باشد. همچنین از فیلتر پایین گذر گوسی 5×5 با واریانس معادل یک و میانگین صفر، برای مدل­سازی PSF دوربین بهره گیری می­کنیم.

برای هریک از تصاویر کم وضوح، به ترتیب از روش­های درونیابی دوسویه، L2+تیخونوف، L1+BTV، Huber+BTV و روش پیشنهادی بهره گیری کرده­ایم. در هر دو تصویر، بهره گیری از الگوریتم پیشنهادی توانسته می باشد تصویری با کیفیت مطلوب­تر، بدون اثرات رینگینگ و با لبه­هایی تیزتر برای ما تولید کند (شکل 3-13.و و 3-14.و ). پارامتر­های تنظیم شده برای شکل 3-13(و) صورت λ=0.08، α=0.4، P=2، β=2 و c=10 و برای شکل 3-14(و) ، λ=0.05، α=0.4، P=2، β=2 و c=8 می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word