تکه هایی از این پایان نامه :

 

  نظریه گراف و کاربرد آن در جزیره سازی سیستمهای قدرت

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن ساختار شبکه قدرت و امکان نمایش توپولوژی آن به صورت یک گراف این امکان فراهم می گردد تا بتوان از خصوصیات و تئوریهای موجود در نظریه گرافها در بحث جزیره سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته بهره گیری نمود. هدف این فصل معرفی کاربردهای این نظریه در جزیره سازی سیستمهای قدرت می باشد.

تئوری گراف به عنوان یکی از شاخه‌های مهم ریاضی در طول نیمه دوم قرن نوزدهم ارایه شده و از سال 1930 با سرعت زیادی توسعه یافته می باشد. بدون شک لئونارد اویلر ریاضیدان سویسی پدر نظریه گراف می باشد. مساله معروف پل کونیزبرگ (شکل(5-3)) او بعنوان اولین مساله در نظریه گراف به شمار می رود. تئوری گراف اساسا مطالعه یک سری ساختارهای ریاضی بنام گراف می باشد. از این رو این تئوری نظر مهندسین را برای حل مسایل خود در زمینه‌های تخصصی شان جلب کرده می باشد. در این قسمت بعضی از تعاریف و قضایای مهم نظریه گراف را اظهار می‌کنیم [115].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word