شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

بحث و نتیجه گیری

در این پایان نامه آغاز روش تابع سیم پیچ در شبیه سازی ماشین های القایی معرفی گردید وسپس نحوه پیاده سازی آن در روابط و شبیه سازی آن ارائه گردید. سپس در ادامه، با بهره گیری از روش معرفی شده، ماشین القایی با مشخصات ذکر گردیده شبیه سازی و نتایج آن بصورت نمودار های جریان، سرعت و گشتاور ارائه گردید. سپس با بهره گیری از تئوری های مطرح شده، خطای حلقه به حلقه در 50 حلقه از شیار های فاز A استاتور اعمال و نتایج شبیه سازی نیز ارائه گردید. همانطور که از مقایسه نمودارها در دو شبیه سازی ماشین سالم و حالت خطا مشخص می باشد، وقتی خطای حلقه به حلقه در فاز A استاتور رخ می دهد، تابع دور فاز A تغییر پیدا می کند و نامتقارن می گردد. بدین ترتیب، هارمونیک های فضایی جدیدی به وجود می آید که باعث تغییر شکل نوسانات گشتاور(همانطوریکه در شکل های فوق نشان داده شده می باشد) می گردد. این هارمونیک ها به جریان های استاتور و روتور منتقل شده و باعث تغییر شکل این جریان ها نسبت به حالت سالم می شوند. همچنین دامنه جریان ها نسبت به حالت سالم، به علت کاهش MMF، کاهش یافته می باشد. اثر برآیند خطای حلقه به حلقه کاهش MMF تولیدی استاتور می باشد. به همین خاطر ماشین نسبت به حالت سالم خود دیرتر به وضعیت پایدار خود می رسد یا به تعبیری دیرتر راه اندازی می گردد. نتایج این راه اندازی با تاخیر را می توان در مطالعه وضعیت عایقی و همچنین پایداری قطعات مکانیکی ماشین پس از چندین مرتبه راه اندازی با تاخیر مطالعه نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word