عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11- نتیجه گیری

مدل­های جدید موجود در بازارهای برق دنیا سبب به وجودآمدن رقابت بین شرکت های مختلف شده می باشد. پایداری شبکه در این بازار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. جهت اطمینان از رعایت شدن استانداردهای کیفیت توان، عملکرد هر یک از مدل ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. اعمال جریمه برای هریک از عملکردهای خارج از استاندارد، ضمانتی برای داشتن شبکه ای با قابلیت اطمینان بالا می باشد. از طرف دیگر شرکت های تولید و توزیع برق برای تضمین ارائه برق با کیفیت توان بالا از ادوات جبران ساز مختلفی بهره گیری می کنند. در فصل بعد تعدادی از این جبران سازها معرفی وعملکرد آن ها را مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word