عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-1- تعریف گراف

یک گراف شامل یک جفت از مجموعه‌های می باشد که در آن  یک مجموعه از اعضای غیرتهی متناهی بنام لبه (گوشه) و  یک مجموعه از زوجهای مرتب مجزا از گوشه‌هاست که شاخه نامیده می شوند. مجموعه‌های  و را به ترتیب مجموعه های گوشه‌ها و شاخه های گراف  می‌نامند و اغلب با  و نامگذاری می شوند. گراف در واقع یک تقلید از واقعیت هندسی می باشد. از این دیدگاه گراف یک مدل هندسی از سیستم می باشد. با وجود این هر سیستمی را نمی‌توان به صورت یک گراف بیان نمود. به عنوان یک قانون کلی هر سیستمی که دارای روابط باینری باشد می‌تواند به شکل یک گراف نمایش داده گردد [116-115].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2- تعریف گرافهای متصل

یک گراف را متصل گویند در صورتی که یک مسیری موجود باشد به طوری که تمام زوجهای گوشه‌ها را به هم متصل کند. گرافی که متصل نباشد یک گراف گسسته (منقطع) می باشد و گوشه‌های  آن به دو زیر مجموعه ناتهی بنامهای  و تقسیم می شوند به طوری که گوشه های  با گوشه های  همجوار نیستند.

یک زیر گراف  از یک گراف  خود یک گراف با گوشه های  و شاخه‌های  می باشد به طوری که  و. حداکثر زیرگرافهای متصل را اجزا تشکیل دهنده یا مولفه های آن گویند. روشن می باشد که یک گراف متصل می باشد در صورتی که تنها دارای یک غیر از باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word