تکه هایی از این پایان نامه :

2-6-مراحل هشتگانه اصلاحات درصنعت برق

کشورهای مختلفی درراه اصلاح ساختار برق وایجادیک ساختاررقابتی درصنعت برق قدم هایی را برداشته اند.برای اصلاح ساختاربرق8مرحله شناخته شده می باشد که این مراحل را به علت تفاوت های ذاتی کشورها و تفاوت شرایط صنعت واقتصادی آن ها نمی توان جهان شمول دانست اما ممکن می باشد از آن ها به عنوان راهنمایی دراجرای مراحل اصلاح صنعت برق بهره گیری نمود[7].

  • جداسازی انحصارات عمودی

اولین مرحله از اصلاح ساختار برق جداسازی سیستم یکپارچه عمودی این صنعت در تولید،انتقال،توزیع وخرده فروشی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر برنامه ریزان سنتی،صنعت برق بایستی به صورت یک انحصار عمودی باشد زیرا باتوجه به عدم شباهت برق به هرکالای دیگری ازجمله غیر قابل ذخیره بودن آن، هزینه قراردادهای مربوط به مراحل مختلف تولید،انتقال وتوزیع برق به علت انجام شدن دریک سیستم انحصاری کاهش می یابد.اما با وجود موارد فوق،نظریات جدید تصریح می کنند که کارآیی اقتصادی در صنعت برق رقابتی به مراتب بیشترازکارایی اقتصادی دریک انحصار عمودی می باشد وباحضورتولیدکنندگان مستقل برق واستفاده ازتکنولوژی اطلاعات ونیزتکنولوژی های پیشرفته می توان گامهای بزرگی دراستفاده کاراتر ازبرق برداشت.درضمن وجود رقابت درصنعت برق،فروشندگان را به جلب مشتری ازطریق ارائه خدمات بهتر با قیمت های پایین ترتشویق می نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word