عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت 

تکه هایی از این پایان نامه :

روشهای معادلسازی دینامیکی

برای این مقصود روشهای مختلفی ارایه شده می باشد. این روشهای کلاسیک عبارتند از نظریه همسویی، واکاوی مدال و شناسایی سیستم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشهای مرسوم معادلسازی دینامیکی اصولا شامل یک رویه سه مرحله‌ای می باشد.

الف- شناسایی همسویی : یک گروه ماشین همسو عبارتند از ماشینهایی که با یک سرعت زاویه ای مساوی نوسان می‌کنند. این روش خطی‌شده و ساده‌سازی شده دارای معایب زیر می باشد.

مدلسازی واقعی ماشین که در آنها ویژگیهای غیرخطی آن ظاهر می گردد در نظر گرفته نمی‌گردد.

گروههای همسویی که معادلهای دینامیکی را تشکیل می دهند به اندازه کافی واقعی نیستند. پس عملکرد سیستم معادل ممکن می باشد به اغتشاش اعمال شده تا حدودی وابسته باشد.

گروههای همسو مستقل از مرتبه مدلسازی ماشین می باشد. یعنی در رویه همسویی پارامترهای واقعی و ویژگیهای ماشینها و گاورنرها در تشکیل رفتارهای غیر خطی در نظر گرفته نمی‌شوند.

ب- جمع اینرسیها : این روش معادلسازی دینامیکی به معنی تعریف ماشینهای واحدی می باشد که همان ولتاژ، سرعت، توان مکانیکی کل و توان الکتریکی یک گروه ژنراتوری همسو را در زمان وقوع هر اغتشاش بدون تغییر روابط پخش باری ارایه کنند. با درنظر گرفتن این مدل خطی ساده شده معایب زیر ظاهر خواهند گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word