عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     روش­های حوزه فضایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال­های اخیر، بسیاری از رویکردهای حوزه فضایی [2،35-33] برای غلبه بر معضلات روش­های حوزه فرکانس پیشنهاد شده­اند. با در نظر داشتن اینکه تصویر HR و فریم­های LR در یک سیستم خطی تُنُک (2-3) ، مشابه با مساله بازسازی تک تصویر به یکدیگر مربوط می­شوند [19]، بسیاری از تخمینگرهای انعطاف پذیر را می­توان در بازسازی SR اعمال نمود. که شامل: حداکثر احتمال (ML)[1]، تخمینگر حداکثر احتمال پسین (MAP)[2] [36،37]، و طرح­ریزی بر روی مجموعه­های محدب (POCS)[3] [38] می باشد.

1‌.1‌.1‌    درونیابی- بازسازی: روش­های غیرتکراری

این بخش را با معرفی ساده­ترین مدل­های غیر تکراری رو به جلو برای بازسازی SR در حوزه فضایی، در مقایسه با روش حوزه فرکانس شروع می­کنیم.

فرض کنیدHk  مربوط به یک سیستم نامتغیر فضایی به صورت خطی  (LSI)[4] و برای همه فریم­ها یکسان می باشد، و ما آن را به عنوانH  در نظر می­گیریم. وماتریسFk  تنها مدل حرکتی ساده مانند جابجایی و چرخش باشد. سپسH  و Fk جابجا می­شوند[39،40]، و خواهیم داشت:

با در نظر گرفتن ، معادله (2-7) به صورت زیر بازنویسی می­گردد:

که رویکردی رو به جلو و غیر تکراری بر اساس درونیابی و بازنشانی را پیشنهاد می­دهد. سه مرحله برای این رویکرد هست: 1) ثبت تصاویر کم وضوح، 2) درونیابی غیر یکنواخت به Z ، 3) حذف ماتی و نویز برای به دست آوردن .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word