عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معیار تغییرات کل (TV)[1] به عنوان یک تابع جریمه شیب، در حذف نویز و ماتی تصویر بسیار محبوب می باشد [97-95]. معیار TV،  مقدار تغییر کل در تصویر را جریمه می­کند. این معیار توسط نُرمL1 بزرگی شیب را بدست می­آورد.

که در آنیک عملگر گرادیان می باشد که می­تواند توسط اپراتورهای لاپلاس تقریب زده گردد [97].  نُرم L1 در معیار TV تمایل به حفظ شیب­های پراکنده و شیب­های تند محلی دارد، در حالی که هموارسازی مناطق هموار محلی را انجام می­دهد[91]. فرسیو و همکارانش [40]، معیار TV را تعمیم دادند، و تنظیم تغییرات کل دوطرفه و یا به اصطلاح (BTV)[2] را پیشنهاد دادند. مدل اصلاح شده تنظیم کننده BTV برای حفظ بیشتر لبه­ها در[80] مطرح شده می باشد. در فصل سوم، برای مقایسه­ی بیشتر تاثیر این جملات پیشین بر روی جواب نهایی SR، آزمایش­هایی در این زمینه انجام شده می باشد.

[1]  Total Variation

[2] bilateral TV

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word