سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های پژوهش 

دراین پژوهش از مدل منابع انسانی هاروارد بهره گیری شده که این مدل 5 متغیر شامل : گروه های ذینفع، عوامل موقعیتی ، نتایج منابع انسانی ، دستاوردهای بلند مدت ، سیاست های منابع انسانی را بحث می ‌کند و همچنین برای متغیر وابسته 4  متغیری که در موسسات مالی بیشترین کاربرد رادارد شامل  کیفیت مدیریت ،درآمد ها ،کیفیت دارایی، کفایت سرمایه، درنظر گرفته ایم.در زیر بصورت مدل توسط محقق آورده شده :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7 روش پژوهش :

روش  این پژوهش  توصیفی- همبستگی می باشد که به شکل میدانی و با بهره گیری از  پرسشنامه انجام می گردد. این پژوهش ازآنجایی که به مطالعه وارزیابی اثرات مدیریت منابع برعملکردمالی می پردازددرقلمروتحقیقات توصیفی قرارداردوازآنجایی که ارتباط بین متغیرهارابررسی می کندازنوع همبستگی می باشدزیرامطالعه ارتباط بین متغیرهابه وسیله تجزیه وتحلیل همبستگی انجام می گیرد.

 

1-8- محدودیت های پژوهش

پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش و پژوهش علمی – عملی، با موانع و محدودیتهایی روبه‌رو بوده‌ می باشد. دسته‌ای از این محدودیتها جنبه درونی و بعضی دیگر جنبه بیرونی مسأله را شامل می گردد. بعضی از محدودیت های پژوهش به تبیین زیر می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- مطالعه، شناسایی و ا ندازه گیری اثرات مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناسایی تأثیرات گروههای ذینفع بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات دستاورد های بلند مدت بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات عوامل موقعیتی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات نتایج منابع انسانی بر عملکرد مالی
  • مطالعه و شناسایی تأثیرات سیاست های منابع انسانی بر عملکرد مالی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد  با فرمت ورد