متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • سوالات پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیارهای موثر بر رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

  • مراحل انجام پژوهش

از آنجا که شاخص­های ارزیابی هر سیستم، بسته به اهداف اصلی ایجاد آن و وظایف مهم مورد انتظار از آن سیستم و همچنین عوامل تاثیرگذار و نوع هزینه­های انجام شده متفاوت خواهد بود لذا برای شناسایی شاخص­های موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه­های عمرانی گام­های ذیل برداشته می­گردد. آغاز با مراجعه به پیشینه مطالعات انجام شده در این زمینه تعدادی شاخص شناسایی می­شوند و برای اطمینان از موثر بودن شاخص­های شناسایی شده در فرایند انتخاب پیمانکار پرسشنامه­ای تهیه و میان خبرگان توزیع می­گردد با جمع­آوری پرسش­نامه ها، تمام شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار مشخص می­شوند در گام بعد به مقصود تعیین اندازه اهمیت هر یک از شاخص­ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص­ها طراحی می­شوند با جمع­آوری نظر خبرگان و بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن نسبی هر شاخص تعیین می­گردد. در نهایت، باجمع­آوری نظر خبرگان و روش PROPMETHEE پیمانکار اصلح انتخاب می گردد.

  • ابزار گردآوری داده‏ها

باتوجه به توضیحات بالا، سه نوع پرسشنامه توزیع گشت. هدف از توزیع پرسشنامه‎ی اول، شناسایی و رسیدن به اتفاق نظر درمورد معیارهای مؤثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی بوده‎می باشد. این پرسشنامه در مجموع دارای 36 سؤال (3 سؤال جمعیت‎شناختی و 33 سؤال درخور معیارها) بوده‎می باشد. پرسشنامه نوع دوم برای استخراج وزن معیارهایی می باشد که در مرحله اول (خروجی پرسشنامه نوع اول) طراحی و مورد بهره گیری قرار گرفت. پرسش­نامه نوع سوم برای ارزیابی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه با در نظر داشتن شاخص­ها می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد