تکه هایی از این پایان نامه :

فرآیند حرکت الگوریتم KH

به گونه کلی حرکات تعریف شده به گونه مداوم جایگاه هر واحد کریل را به سمت بهترین تناسب تغییر می‌دهند. حرکت تلاشگرانه و حرکت القا شده توسط سایر افراد کریل حاوی دو استراتژی محلی و دو استراتژی سرتاسری هستند که کارکرد موازی آن‌ها، KH را به یک الگوریتم قوی تبدیل می‌نماید. برطبق فرمول‌های ارائه شده برای حرکات iامین کریل، اگر مقدار تناسب مربوطه‌ی هریک از فاکتورهای موثر ذکر گردیده (،،یا ) بهتر (کمتر) از تناسب iامین کریل باشد، آنگاه اثری جاذب خواهد داشت و اگر این طور نباشد اثر آن دافع می باشد.

همچنین از فرمول‌بندی‌های بالا روشن می باشد که یک تناسب بهتر، اثر بیشتری بر حرکت iامین کریل خواهد داشت. انتشار فیزیکی یک جستجوی تصادفی در روش ارائه شده خواهد داشت. با بهره گیری از پارامترهای موثر مختلف حرکت در طول زمان، بردار جایگاه یک واحد کریل حین گذر از زمان t تا t+∆t با این معادله داده خواهد گردید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(35.3)

بایستی متذکر گردید که  یکی از مهمترین ثابت‌ها بوده و بایستی به دقت بر اساس مسئله بهینه‌سازی تنظیم گردد.کاملاً به فضای جستجو وابسته بوده و به نظر می‌رسد که به سادگی می‌توان آن را بر اساس فرمول زیر به دست آورد:

(36.3)

که در این ارتباط، NV تعداد کل متغیرها، و  و  به ترتیب حدود پایینی و بالایی متغیرهای jام هستند. پس، تفاضل مطلق آن‌ها، فضای جستجو را نشان می‌دهد. تجربه نشان داده می باشد که عددی ثابت بین 0 و 2 می باشد. همچنین واضح می باشد که مقادیر کمتر  به کریل‌ها اجازه می‌دهد که فضا را با دقت بیشتری جستجو نمایند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word