عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

  • معایب مدل FCC

مانند مدل WCM ،دراین مدل نیز تضمینی برای مطابقت مسئولیت های اجتماعی تولید کنندگان برق بامنافع آن ها وجودندارد. اگرتأمین برق نقاط فقیرودوردست ویارشد یک بخش معین اقتصاد مدنظر باشد،برای این امر بایستی از دیگر ابزارهای سیاست اجتماعی بهره گیری گردد.

پیشرفت تکنولوژی اطلاعات سبب می گردد تا منافع رقابت کامل دربازاربرق بیش از معایب مربوط به افزایش هزینه های قراردادی آن باشد.دراین مدل شرکت ها آزادند که درسرمایه گذاری مشترک،مالکیت تأسیسات وسایرفعالیت های بازاربرق مشارکت نمایند.دراین بازارقانون گذاران ونظارت کنندگان موظفند مراقب باشند که هیچ شرکتی بیش از اندازه،سهم بازار راکسب نکند یا رفتار غیر رقابتی نداشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انتخاب هرکدام از مدل های چهارگانه بستگی به شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی، وفرهنگی هر کشور دارد وهیچ تضمینی وجودندارد که اگرکشوری دراستفاده از مدلی موفق بود،سایر کشورها نیز دربکارگیری همان مدل موفق باشند[7].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word