عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل انحصاریکپارچه عمودی[1](VIM)

از لحاظ تاریخی،صنعت برق دارای ساختارVIM با مالکیت دولتی و یا شرکت خصوصی بوده می باشد. البته تا همین اواخر در بعضی از کشورها نظیر ایالات متحده این انحصار در دست بخش خصوصی بوده می باشد. دراین مدل، رقابت و حق انتخاب برای مشتری و فروشنده برق وجودندارد و قیمت برق توسط دولت کنترل می گردد. مالکیت و بهره برداری کلیه نیروگاههای تولیدی، شبکه های انتقال و توزیع در اختیار واحدانحصاری می باشد.

  • مزایای مدل VIM

ازنظربرنامه ریزی صنعتی دو ویژگی برق شامل غیرقابل ذخیره بودن آن و نیاز به برابری همیشگی ولحظه ای عرضه وتقاضا،سبب می گردد تا برای هماهنگی بین تولید، انتقال وتوزیع یک ساختارانحصاری ایجادشود.

مزایای این ساختارعبارتنداز:

-صرفه جویی ناشی از مقیاس[2] درنیروگاههای بزرگ

-هماهنگی لحظه ای بین بخش های مختلف صنعت برق

-حذف هزینه های قراردادی درمقایسه بایک فضای رقابتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-درانحصارهای دولتی برق رسانی به روستاها ومناطق دوردست موجه می باشد.

[1]Vertically Integrated Monopoly

[2]Economy of Scale

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word