تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.1‌.1‌    رویکرد طرح­ریزی بر روی مجموعه­های محدب

علاوه بر رویکردهای بهینه­ سازی مشتق شده از دیدگاه تصادفی (همانگونه که در بالا مطرح گردید)، جریان دیگری از روش ها که کارایی مناسبی دارد، طرح­ریزی بر روی مجموعه­های محدب (POCS) می باشد[102]. روش­های POCS  مسئلهSR  را توسط مجموعه­­های محدب محدود و متعدد که حاوی تصویر مورد نظر به عنوان یک نقطه در داخل مجموعه­ها می باشد، فرمول بندی می­کند. تعریف چنین مجموعه­های محدبی، انعطاف پذیر می باشد و می­تواند انواع مختلف محدودیت یا ترم پیشین، حتی غیرخطی و محدودیت­های ناپارامتریک را ترکیب کند. به عنوان مثال، چندین مجموعه محدب رایج بهره گیری شده در روش POCS معرفی را می­کنیم.

استحکام داده­ها یا محدودیت­های بازسازی را می توان به صورت k مجموعه­ی محدب مدل نمود:

محدودیت هموارسازی می­تواند بصورت زیر تعریف گردد:

که  تصریح به نُرم­های مختلف دارد. محدودیت دامنه نیز می­تواند به صورت زیر مدل گردد:

با گروهی از مجموعه­های محدب M، راه حل مورد نظر در اشتراک این مجموعه   نهفته می باشد. روش POCS برای یافتن یک نقطه در مجموعه­ی اشتراک و با در نظر گرفتن یک حدس اولیه،­ از الگوریتم بازگشتی زیر بهره گیری می­کند:

که X0 حدس اولیه، و Pi اپراتور ترسیم­گر می باشد که یک نقطه را داخل مجموعه­های محدب بسته Ci رسم می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word